Bơi An toàn năm 2016

Bơi An toàn năm 2016

Năm 2016 là một năm tuyệt vời cho dự án Bơi An toàn! Với việc tiếp tục hợp tác với Tổ chức Viện trợ Giáo hội Na Uy (NCA / NAV) và Hiệp hội Giáo viên Dạy bơi (STA), năm nay chúng tôi đã đào tạo: 101 Giáo viên 1.748 Học sinh Tổng cộng, chúng tôi đã giúp đào tạo hơn...